Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden


U bent verbonden met de site https://skiverhuur-sport2000.nl eigendom van de vennootschap Sport 2000 France. De toegang tot de website is gratis (behalve via telecommunicatienetwerken).

 • Verantwoordelijke uitgever: Bruno Lenglart , Direction Sport 2000 Montagne.
 • Webhost: Mezcalito - 32 allée Henri Frenay, 38000 Grenoble, Frankrijk.

VENNOOTSCHAP

Sport 2000 France

 • Route d’Ollainville, 91520 Egly, Frankrijk
 • Ondernemingsnummer: HR Evry 421 925 918
 • Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 14.105.191,27 euro
 • BTW FR 31 421 925 918
 • Telefoon: +33 1.69.26.20.00
 • Fax: +33 1.69.90.32.89
 • E-mail: resa@sport2000.fr
 • Wettelijk vertegenwoordiger: Christophe MOSTAERT, Voorzitter

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door gebruik te maken van deze website, erkent u kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Deze voorwaaren kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de vennootschap Sport 2000 France.

AANSPRAKELIJKHEID

Sport 2000 France kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de op de website gepubliceerde informatie, die informatief en veranderlijk van aard is.

Sport 2000 France weigert iedere aansprakelijkheid voor het al dan niet toegang krijgen tot de website, en voor welke schade dan ook, hetzij direct, hetzij indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze website door de gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie.

Sport 2000 France doet er alles aan om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of instrumenten aan te reiken, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de website.

Sport 2000 France heeft geen controle over websites die niet tot Sport 2000 France behoren die een hyperlink naar deze website bevatten, en wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan af. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor hun gebruik.

De foto's die op deze website getoond worden, zijn niet juridisch bindend.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud en het uiterlijk van de website, de grafische vormgeving, afbeeldingen, tekst, logo's, audio- en video-onderdelen zijn exclusief eigendom van Sport 2000 France, met uitzondering van de merken, logo's of inhoud die het eigendom zijn van andere partnerbedrijven.

Volledige of gedeeltelijk reproductie van deze site zonder voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring is verboden in de zin van het Franse Wetboek voor Intellectueel Eigendom ('Code de la Propriété Intellectuelle).

PERSOONSGEGEVENS

De geautomatiseerde behandeling van persoonsgegevens op deze website werd aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2014, met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan elke informatie waarmee een bepaalde persoon geïdentificeerd kan worden. Meestal gaat het om de naam, het adres, het telefoonnummer of het e-mailadres.

De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren of te wissen. Om dit recht uit te oefenen dient hij/zij een aanvraag in te dienen bij Sport 2000 France, hetzij schriftelijk op het volgende adres: Sport 2000 France – Service Réservations – route d’Ollainville – 91520 EGLY - Frankrijk, of via het e-mailadres resa@sport2000.fr.

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u onze privacyverklaring nalezen.

COOKIES

De gebruiker wordt hierbij geïnformeerd wanneer hij de website bezoekt, er automatisch een cookie in zijn browser geïnstalleerd kan worden. Een cookie is een gegevensbestand waarmee gebruikers niet geïdentificeerd kunnen worden, maar waarin informatie opgeslagen wordt met betrekking tot het surfgedrag van de computer op de website (de bezochte pagina's, datum en tijdstip waarop pagina's geraadpleegd worden, enz.) dat Sport 2000 France in staat is te lezen.

De gebruiker beschikt over de mogelijkheid cookies te weigeren bij het eerste bezoek aan de website of zijn browser zo instellen dat geen enkele cookie op zijn computer geïnstalleerd kan worden.

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u onze privacyverklaring nalezen.

TOEPASSELIJK RECHT

Voor geschillen tussen Sport 2000 France en derden met betrekking tot het gebruik van deze site, is de Franse wetgeving van toepassing.

KLACHT

Voor klachten kan de Klant contact opnemen met de Consumentendienst:

 • door een brief te sturen naar het volgende adres: Sport 2000 – Route d’Ollainville – 91520 EGLY – France
 • per e-mail: contact@sport2000.fr.

BEMIDDELAAR IN HANDELSZAKEN

Overeenkomstig artikel L152-1 van het consumentenwetboek (Code de la consommation), heeft elke Klant de mogelijkheid gratis aanspraak te maken op een bemiddelaar voor elk voorafgaand onopgelost geschil met de betrokken Winkel of via de Consumentendienst.

Om dit recht uit te oefenen, kan de Klant zich tot de Bemiddelaar in handelszaken richten:

Médiateur du Commerce Coopératif et Associé
FCA
77 rue de Lourmel
75015 Paris

Voor meer informatie over de bemiddelingsprocedure: http://www.mcca-mediation.fr/

Huur uw ski's bij Sport 2000

Geniet van producten en diensten van uitstekende kwaliteit

Reserveer uw materiaal