Privacybescherming persoonsgegevens


1 Wie zijn wij?

SPORT 2000 FRANCE is een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 1 000 000 euro. Het hoofdkantoor is gevestigd te Route d’Ollainville 91520 EGLY, Frankrijk. De vennootschap is onder nummer 421 925 918 ingeschreven in het Handels-en Bedrijvenregister van EVRY, intracommunautair BTW-nummer FR 31 421925918, SIRET-nummer 42192591800011, tel: +33 1.69.26.20.00, fax: +33 1. 69.90.32.89, e-mailadres: contact@sport2000.fr (hierna ‘de onderneming’ of ‘wij’ genoemd). Klik hier voor meer informatie over ons bedrijf.

Sport 2000 is een groep onafhankelijke detailhandelaren onder de merknaam Sport 2000, georganiseerd naar het model van de coöperatie. De onderneming is actief in de distributie van sportartikelen. Uit dien hoofde biedt zij de verhuur van skimateriaal aan.

Zij exploiteert deze voor het publiek toegankelijke website op https://skiverhuur-sport2000.nl/ (hierna de "Site"). Het doel van de site is het verschaffen van informatie aan de internetgebruikers (d.w.z. aan elke natuurlijke of rechtspersoon die de site bezoeken of er gebruik van maken, hierna "gebruikers" of "u" genoemd) om hen in staat te stellen kennis te nemen van de activiteiten en diensten van de onderneming en van actuele gebeurtenissen (evenementen, publicaties, enz.).

De site biedt ook functies die gebruikers in staat stellen om ski-uitrusting te huren van een lid, een onafhankelijk handelaar onder het merk sport 2000, contact op te nemen met het bedrijf (contact aanvraag, open sollicitatie etc.) of zich te abonneren op de nieuwsbrief (goede deals).

Tijdens uw navigatie en uw interacties met de site of met het bedrijf, kan dit bedrijf, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Privacy is belangrijk voor ons en wij hechten dan ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het doel van dit beleid is om u in alle transparantie de voorwaarden en kenmerken van de door het bedrijf uitgevoerde gegevensverwerking, door of via, geheel dan wel gedeeltelijk, de site.

2 Wat is het doel van dit beleid?

Het doel van dit beleid is de gebruikers te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun persoonsgegevens, alsmede over de rechten die hen in dit verband worden toegekend met betrekking tot de toepasselijke bepalingen ter zake.

3 Wanneer verwerken wij uw gegevens?

In het bijzonder worden uw gegevens geheel of gedeeltelijk verzameld of verwerkt tijdens het surfen op de site en het invoeren door u van informatie in de gegevensverzamelingsformulieren die erin zijn opgenomen, en meer in het algemeen in het kader van uw relatie en latere contacten met het bedrijf.

In het algemeen worden uw gegevens dus in de voormelde gevallen rechtstreeks bij u verzameld.

Naast deze informatie wordt u ervan op de hoogte gebracht dat de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken door ons kunnen worden verrijkt, in het bijzonder voor commerciële, prospectie-, communicatie- of marketingdoeleinden, door middel van andere informatiebronnen (sociale netwerken, zogenaamde "openbare" informatie, verhuur van adressenbestanden enz.)

Daarnaast, meer in het bijzonder met betrekking tot de informatie die verwerkt wordt in het kader van onze ledenwervingsacties, gebruiken we de informatie die u ons meedeelt (bv. daartoe formulier op de site) en integreren in ons kandidatendossier. Het kan echter ook nodig zijn om contact op te nemen met derden om informatie over u te verzamelen om uw sollicitatie of profiel te bestuderen.

4 Welke categorieën gegevens verzamelen wij?

Er kunnen verschillende categorieën persoonsgegevens over u worden verzameld, in het bijzonder de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens: betreft met name gegevens zoals uw burgerlijke staat, achternaam en voornaam, uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, postadres) enz.;
 • uw navigatiegeschiedenis op de site, met inbegrip van informatie over de traceerbaarheid van uw acties op en interacties met de site, alsook locatiegegevens (bijvoorbeeld de locatie van het IP-adres), gegevens over uw computer of trackingegevens over uw acties met betrekking tot e-mails die wij u kunnen sturen (openin, klikken etc..);
 • gegevens met betrekking tot uw relatie met de onderneming: aanvraag van contact, informatie of documentatie, briefwisseling, gegevens met betrekking tot transacties en betaalmiddelen, economische en financiële informatie, gegevens met betrekking tot de gezinssituatie, persoonlijke of beroepssituatie, ingeschreven diensten / bestelde producten en details, bestelhistoriek, gegevens met betrekking tot de betaling van facturen, gegevens die nodig zijn voor het ontwikkelen van loyaliteitsacties, prospectie, studie, onderzoek, producttests en promotieacties enz.
 • de gegevens en documenten die u hebt verstrekt in het kader van een kandidaatstelling bij de opening van een winkel, alsmede de gegevens die wij daartoe kunnen verzamelen in het kader van de selectieproces (school- en universitaire loopbaan, opleiding en diploma's, ervaring en loopbaan, gegevens over de loopbaan in het algemeen, economische en financiële gegevens, in voorkomend geval gegevens over het persoonlijk leven enz.)

5 Is het verzamelen van gegevens verplicht?

De site informeert u op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens over het verplichte karakter van de antwoorden, en meer in het algemeen over de verzamelde informatie. Dit wordt aangegeven met een asterisk naast het betrokken veld of de betrokken velden. Het invullen van velden zonder asterisk is facultatief. Indien geen verplichte informatie wordt verstrekt, is het mogelijk dat het verzoek in verband met deze gegevensverzameling (bijvoorbeeld: online bestelling, verzoek om informatie, aanvraag enz.) niet kan worden verwerkt of dat de verwerking ervan vertraging oploopt.

6 Met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het geval verwerkt het bedrijf uw via de site verzamelde gegevens geheel of gedeeltelijk voor de volgende hoofddoeleinden:

 • beheer, verwerking en opvolging van uw aanvragen en correspondentie met de onderneming door middel van of geïnitieerd door de site (bijvoorbeeld: verzoek om contact, informatie of documentatie, aanvraag etc.), en de relaties van de onderneming vennootschap met haar contacten (klanten, prospects etc.) in het algemeen;
 • beheer van uw relaties met de onderneming inzake contracten, bestellingen, facturen, betalingen en transacties (met inbegrip van het beheer van openstaande vorderingen en geschillen, en de daarmee verbonden boekhouding) alsook het ter beschikking stellen van een gereserveerde ruimte;
 • prospectie- en communicatieactiviteiten (e-mails met inbegrip van nieuwsbrieven en post, telemarketing, targeting, segmentering en personalisering van correspondentie, communicatie van vacatures);
 • ontwikkeling en uitvoering van commerciële activiteiten, communicatie- en marketingactiviteiten door de onderneming in ruime zin;
 • follow-up en verwerking van sollicitaties en activiteiten voorafgaand aan de opening van een winkel, met inbegrip van de beoordeling en selectie van sollicitaties en beroepsprofielen, met name door het opstellen van een lijst van kandidaten;
 • toegang tot en gebruik van de functies die worden aangeboden op de site;
 • inzicht in de wijze waarop de site gebruikt wordt, het internetgedrag van gebruikers om onze online communicatie te verbeteren;
 • verbetering en optimalisering van de kwaliteit en de functionaliteiten van de site;
 • uitvoering en voorbereiding van studies, analyses, verslagen en statistieken;
 • beheer en de verwerking van de verzoeken van de gebruikers van de site, en meer in het algemeen van de contactpersonen van de onderneming, met het oog op de uitoefening van hun rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens;
 • het naleven van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die met name voortvloeien uit de activiteiten van de vennootschap.
 • afhankelijk van de nagestreefde doeleinden kan de basis voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens variëren. Over het algemeen zijn deze verwerkingen noodzakelijk voor:
 • het beheer, verwerking en opvolging van uw aanvragen ter attentie van de onderneming (met inbegrip van het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen, het verwerken van bestellingen en transacties, het bestuderen van aanvragen enz.), zijn deze handelingen in sommige gevallen noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld in het kader van een onlinebestelling) of precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen (bijvoorbeeld in het kader van een kandidaatstelling bij de opening van een winkel);
 • het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de onderneming in het kader van het beheren en onderhouden van haar relaties, in het bijzonder de commerciële relaties, met de gebruikers van de site en meer in het algemeen met haar contacten en de organisatie van haar marketing-, prospectie- en communicatieactiviteiten in het algemeen;
 • de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen opgelegd aan de onderneming.

7 Voor wie zijn uw persoonsgegevens bestemd?

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor de afdelingen en het bevoegde personeel van het bedrijf en de entiteiten van de groep waartoe het behoort.

Zij kunnen, voor sommige van de bovengenoemde doeleinden en alleen indien dit noodzakelijk blijkt, worden meegedeeld aan hun eventuele contractuele en commerciële dienstverleners en partners die bij de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens betrokken zijn.

Bovendien kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan elke autoriteit die er wettelijk recht op heeft ze te kennen, in het bijzonder in geval van vordering bij gerechtelijke, politiële of administratieve autoriteiten.

Er wordt gepreciseerd dat de hierboven genoemde ontvangers niet noodzakelijk ontvangers zijn van al uw gegevens, maar alleen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de gegevensverstrekking.

8 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Tenzij andersluidende bepaling:

 • uw door het bedrijf verzamelde en verwerkte gegevens worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf uw laatste contact met het bedrijf (online aanvraag, e-mail of post, telefoongesprek, abonnement op de nieuwsbrief, klik op een e-mail van het bedrijf gericht aan u, deelname aan een evenement) of vanaf het einde van uw contractuele of commerciële relatie met het bedrijf;
 • betaalkaartgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de transactie te voltooien;
 • kandidaatgegevens voor vacatures worden twee jaar bewaard:
 • aansluit-, navigatie- en verkeersgegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Er wordt evenwel bepaald dat al deze gegevens langer mogen worden bewaard dan de hierboven genoemde perioden;

 • na het verkrijgen van uw toestemming of;
 • of, in de vorm van archieven, om te voldoen aan de wettelijke verjaringstermijnen of oppositieperiodes waaraan het bedrijf is gebonden dan wel aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen (zie betalingen).

Bovengenoemde bewaartermijnen zijn zo vastgesteld dat wij uw verzoeken (informatie, bestelling, contact etc.) kunnen behandelen en/of onze commerciële, communicatie-, marketing- en wervingsactiviteiten met succes kunnen uitvoeren, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, volgens hetwelk persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan de periode die nodig is om het doel waarvoor zij werden verzameld te bereiken.

9 Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de voormelde wettelijke en reglementaire bepalingen, heeft u recht op toegang tot en opvraging van uw gegevens.

U hebt ook het recht om uw gegevens tot op zekere hoogte te corrigeren, te wissen en te beperken, evenals het recht op de portabiliteit van uw gegevens.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw gegevens voor marketing- en andere doeleinden.

U hebt ook het recht om algemene en/of specifieke richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens en de manier waarop u wilt dat uw rechten na uw overlijden worden uitgeoefend. In geval van overlijden, voor zover wij daarvan in kennis gesteld worden, worden uw gegevens verwijderd, tenzij het noodzakelijk is ze gedurende een bepaalde periode te bewaren bij of krachtens onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of de wettelijke verjaringstermijnen, en na eventuele mededeling aan een door u aan te wijzen derde.

Alle verzoeken om uitoefening van deze rechten, alsook alle verzoeken om informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens, moeten per post aan de onderneming worden gericht op het volgende e-mailadres: contact@sport2000.fr of aan het volgende postadres: Société Sport 2000 France, Route d'Ollainville, 91520 Egly, Frankrijk.

Om de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, moet het bedrijf uw identiteit controleren voordat het op een dergelijk verzoek reageert. Daarom moet elk verzoek om deze rechten uit te oefenen vergezeld gaan van een kopie van een ondertekend identiteitsdocument.

Op sommige online formulieren op onze site is het mogelijk dat gebruikers hun telefoonnummer invoeren. De gebruiker die niet voor commerciële doeleinden wenst te worden benaderd, wordt gewezen op zijn recht om zich gratis te laten registreren op de nationale lijst van verzet tegen telefonische werving via de website die toegankelijk is op de URL www.bloctel.gouv.fr.

Ten slotte kunt u te allen tijde een klacht indienen bij een nationale autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens (in Frankrijk is dit de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés of "CNILl") als u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen zijn verwerkt.

10 Cookies en andere trackers of vergelijkbare technologieën

Cookies en andere vergelijkbare technologieën (hierna "cookies") kunnen geïnstalleerd en/of gelezen worden in uw browser wanneer u de site bezoekt. Klik hier voor meer informatie.

11 Wat doen wij om de privacy van uw gegevens te waarborgen?

Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, neemt de onderneming alle nuttige en gepaste voorzorgen en maatregelen, materieel, logisch, technisch, functioneel, administratief of organisatorisch, met betrekking tot de stand van de kennis, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking evenals de risico's, waarvan de mate van waarschijnlijkheid en ernst kan variëren, voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen en om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico, en met name om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden verstoord of beschadigd, of dat zij door onbevoegde derden worden geraadpleegd.

Vanwege de moeilijkheden die inherent zijn aan het uitvoeren van een activiteit op het internet en de risico's die u kent als gevolg van het elektronisch verzenden van gegevens, kan het bedrijf echter niet worden gehouden aan een resultaatsverbintenis.

In geval van moeilijkheden zal het bedrijf alles in het werk stellen om de risico's te beperken en zal het alle gepaste maatregelen nemen, in overeenstemming met zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen (corrigerende acties, informatie aan de nationale autoriteit belast met de bescherming van persoonsgegevens en, in voorkomend geval, aan de betrokken personen enz.)

In geval van uitbesteding van de volledige of gedeeltelijke verwerking van persoonsgegevens, legt het bedrijf zijn onderaannemers contractueel veiligheidsgaranties op, en in het bijzonder vertrouwelijkheidsgaranties met betrekking tot de persoonsgegevens waartoe zij toegang kunnen hebben (passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beschermen).

12 Wat gebeurt er met uw gegevens op internetsites van derden?

Links aanwezig op de site kunnen u sturen naar sites van derden, buiten de site van het bedrijf.

In dit verband wijzen wij u op het feit dat het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze sites kan verschillen van dat van ons.

Daarom wordt aanbevolen om in alle gevallen het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van elk van de betrokken sites te lezen.

In ieder geval kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld indien de verwerking van de gegevens via een van deze sites in strijd is met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

13 Hoe kan ik op de hoogte worden gesteld van updates van dit beleid?

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast.

In geval van wijziging of aanpassing, zal het nieuwe beleid worden geplaatst op de site in de speciale rubriek. Bovendien verwijzen alle formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens op onze site naar een link naar dit beleid.

Wij nodigen u uit om regelmatig kennis ervan te nemen.

Laatst gewijzigd: 03/23/2018

Huur uw ski's bij Sport 2000

Geniet van producten en diensten van uitstekende kwaliteit

Reserveer uw materiaal