Algemene huur en verzekeringsvoorwaarden


ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

TUSSEN

De internetgebruiker

Hierna “de Klant” genoemd

EN:

De vennootschap Sport 2000 France,

 • Route d’Ollainville, 91520 Egly, Frankrijk
 • Ondernemingsnummer: HR Evry 421 925 918
 • Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 1 000 000 euro
 • BTW FR 31 421 925 918
 • Telefoon: +33 1.69.26.20.00
 • Fax: +33 1.69.90.32.89
 • E-mail: resa@sport2000.fr 
 • Wettelijk vertegenwoordiger: Thierry LAVIGNE, Président du Conseil d'Administration Coopérative Sport 2000

Handelend in naam en voor rekening van de winkels die deel uitmaken van het Sport 2000-netwerk in wintersportgebieden, hierna de “Winkelverhuurder(s)”.

De lijst met de skistations waar u onze winkels kunt vinden, kan op deze website geraadpleegd worden via de volgende pagina: http://skiverhuur-sport2000.nl/skigebieden/france-93/index.html

Hierna “de Vennootschap”

INLEIDING

De Vennootschap is door de Verhuurwinkels gemachtigd om op deze website reserveringen te boeken (hierna “de reservering(en)”) door de Klant van verschillende uitrustingen bestemd voor wintersport (hierna “de Huur”).

Deze Algemene huurvoorwaarden (hierna “de AHV”) beogen de voorwaarden vast te leggen voor het reserveren en huren van de verschillende materialen en diensten via de website. Elke Reservering en Huur is aan de naleving van deze AHV gebonden.

Door een Reservering te bevestigen op de website aanvaardt de Klant deze AHV volledig.

Deze AHV kunnen enkel op initiatief van de Vennootschap gewijzigd worden. De voorwaarden die op een Reservering en Huur van toepassing zijn, zijn deze die op de website van kracht zijn op de datum waarop de desbetreffende Reservering ingevoerd wordt.

ARTIKEL 1: UITRUSTING EN DIENSTEN

De diverse uitrustingen en diensten die via de website gereserveerde kunnen worden, zijn gerangschikt volgens categorieën en types. De foto's en afbeeldingen hebben een louter indicatieve waarde; zij dienen als illustratie maar hebben geen enkele juridische waarde.

De Verhuurwinkels verbinden zich ertoe om materiaal te verstrekken dat technisch en kwalitatief overeenstemt met de gereserveerde categorie.

De klant heeft de mogelijkheid om - optioneel - zijn lengte, gewicht en maat voor het gewenste materiaal in te voeren.

De uitrusting is beschikbaar, onder voorbehoud van bevestiging door de Vennootschap. Deze bevestiging gebeurt elektronisch op het door de Klant verstrekte e-mailadres.

ARTIKEL 2: RESERVERINGSMODALITEITEN

2.1- OM TE RESERVEREN VOLGT DE KLANT DE VOLGENDE STAPPEN:

 1. Hij/zij kiest een wintersportgebied.
 2. Hij/zij kiest een huurtermijn van 1 en maximaal 14 dagen door de eerste en laatste dag van de huur te selecteren.
 3. Hij/zij selecteert een Verhuurwinkel die geopend is in het wintersportgebied en in de hierboven geselecteerde periode.
 4. Hij/zij selecteert het gewenste materiaal door de materiaalsoorten van zijn keuze toe te voegen aan zijn reservering.
 5. Hij/zij selecteert de diensten van voornoemde winkel door de diensten van zijn keuze toe te voegen aan zijn reservering.
 6. Hij/zij identificeert zich om online te kunnen reserveren, of verricht een snelle boeking door zijn e-mail en wachtwoord of alleen zijn e-mailadres in te voeren.
 7. Hij/zijn selecteert de vereffeningswijze (volledig of gedeeltelijk), het betaalmiddel (bankkaart, Paypal) en neemt kennis van de Algemene Huurvoorwaarden.
 8. Na aanvaarding van de AHV gaat gaat hij/zijn vervolgens over tot de betaling.

Merk op dat de voorwaarden zoals het betaalmiddel kunnen variëren van winkel tot winkel, en van dag tot dag, naargelang het door de klant gekozen skistation en de periode.

2.2  - BETALEN MET BANKKAART OF VIA PAYPAL

Indien er met een bankkaart of via Paypal betaald wordt, kan er afhankelijk van de Verhuurwinkel tot 24 uur voor de start van de Huur online gereserveerd worden.

De Reservering is slechts geldig wanneer de Vennootschap de bevestiging van Paybox Services SAS heeft ontvangen, die de betalingen via bankkaart of Paypal controleert.

Zodra de bevestiging van Paybox Services SAS is ontvangen, krijgt de Klant een bevestigingsemail van de Reservering toegestuurd, met een bevestiging van het gereserveerde materiaal, de huurperiode en de prijs, alsook de naam en adresgegevens van de Verhuurwinkel.  De Klant moet deze bevestigingsmail afdrukken en tonen in de Verhuurwinkel op de eerste dag van de huurperiode.

Indien de betaling via bankkaart of Paypal geweigerd wordt, wordt de Klant hierover meteen ingelicht op de website. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de voorafgaandelijk geregistreerde Boeking gewoon te annuleren.

ARTIKEL 3: HUURPRIJS

3.1 - PRIJS

De huurprijs wordt bepaald op basis van de categorie van het gereserveerde materiaal, de gereserveerde diensten en de gekozen huurperiode, tegen de tarieven die op de Reserveringsdatum gelden voor de geselecteerde periode.

Alle prijzen zijn inclusief btw en in euro; de dossierkosten zijn niet in deze prijzen (incl. btw) begrepen.

Deze prijs is lager of gelijk aan het winkeltarief van de desbetreffende Verhuurwinkel; Klanten kunnen naargelang de winkel tot 50% korting krijgen op de geafficheerde winkelprijs die op de Reserveringsdatum geldt voor de geselecteerde periode.

De winkelprijzen, kortingen en reducties staan vermeld op de website en worden door elke Verhuurwinkel zelf bepaald.

Materiaal dat rechtstreeks in de winkel gehuurd wordt en dat niet op voorhand gereserveerd werd via de Website, wordt betaald tegen de winkelprijs.

Aanbiedingen op deze Website zijn niet combineerbaar met andere promotionele aanbiedingen die buiten deze Website gedaan worden.

3.2 – BETALING

Om de reservering te kunnen aanvaarden, moet de Klant op het moment van de boeking de prijs geheel of gedeeltelijk vereffenen.

De volledige betaling omvat:

 • Het materiaal tegen de prijs zoals bedoeld in artikel 3.1 hierboven
 • Eventuele promoties ter vervanging van, of die in mindering gebracht worden op, de in artikel 3.1 hierboven bedoelde prijs.
 • De eventuele multirisico skiverzekering
 • De diensten tegen de in 3.1 hierboven bedoelde prijs.
 • Dossierkosten voor een bedrag van € 3,90 (incl. btw)

De gedeeltelijke betaling omvat:

 • Een voorschot van 30% op de prijs zoals bedoeld in artikel 3.1 hierboven.
 • De eventuele multirisico skiverzekering
 • Dossierkosten voor een bedrag van € 3,90 (incl. btw) voor elke reservering.

De betaling van de verschuldigde Reservering wordt verricht:

 • Hetzij via bankkaart met behulp van een beveiligd transactiesysteem (enkel bankkaarten met het logo van CB, Visa, Mastercard, Carte Bleue, e-Carte Blue, die uitgegeven zijn in Frankrijk of deel uitmaken van door GIE Cartes Bancaires erkende internationale netwerken worden aanvaard),
 • Hetzij via een veilige betaling met Paypal.

De transacties worden verricht in euro.

3.3 – BETALING VAN HET RESTEREND SALDO

Bij een gedeeltelijke betaling betaalt de Klant het verschuldigde saldo voor de Reservering rechtstreeks aan de Verhuurwinkel wanneer hij/zij het materiaal komt ophalen.

Bij gebreke kan het verhuur door de Verhurende Winkel geweigerd worden zonder mogelijke teruggave van de aanbetaling.

ARTIKEL 4: GEHUURDE MATERIAAL

4.1 - Afhalen

Het gehuurde materiaal wordt in de Verhuurwinkel afgehaald waar de reservering geboekt werd en die in de e-mail van de Reservering bevestigd werd.

Het gehuurde materiaal wordt ter beschikking gesteld van de persoon die de Reservering geboekt heeft, en op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, nadat hij/zij de bevestigingsemail van de Reservering heeft getoond.

Het gehuurde materiaal kan afgehaald worden op de vooravond van de eerste dag van de huurperiode, vanaf het uur dat de Verhuurwinkel aangeduid heeft op de website (meestal 17.00 uur) en afhankelijk van de beschikbaarheid.

De Verhuurwinkel overhandigt de Klant een huurbon met vermelding van (1) het gehuurde materiaal, (2) de afhaaltdatum, (3) de uitrusting en (4) de datum waarop het materiaal teruggegeven moet worden. De Klant ondertekent de bod zodra hij het materiaal heeft ontvangen.

Er kan de Klant om een identiteitsbewijs gevraagd worden om zijn identiteit te bewijzen voor het afhalen van het materiaal.

De Verhurende Winkel mag bovendien een borgsom vragen, bijvoorbeeld onder de vorm van een banklening, om de risico's op schade, diefstal, verlies of breken van het Verhuurde Materiaal te dekken. Het bedrag en de modaliteiten van de borgsom worden door de Verhurende Winkel vastgesteld. Deze borgsom zal door de Verhurende Winkel aan de klant worden teruggegeven wanneer het Verhuurde Materiaal wordt teruggebracht en als er geen afwijkingen zijn geconstateerd, volgens de in het navolgende artikel 9 bepaalde voorwaarden.

Elke vertraging in het afhalen van het gereserveerde Materiaal dient aan de Verhurende Winkel te worden gemeld.

Wanneer het materiaal niet wordt afgehaald vervalt het recht op terugbetaling.

Indien het materiaal te laat door de Klant wordt opgehaald als gevolg van een geval van overmacht, wat hij dient aan te tonen, zal de winkel alles in het werk stellen om het Materiaal alsnog te leveren. Opgemerkt dient te worden dat de Verhuur Vestiging niet aansprakelijk kan worden gesteld voor niet beschikbaarheid van het materiaal (onder overmacht wordt verstaand iedere onvoorzienbare en onafwendbare gebeurtenis (als bij jurisprudentie vastgesteld) die buiten zijn wil om geschiedt).

In geval van volledige betaling door de Klant, zal de Vennootschap het verschil binnen 30 dagen terugbetalen, via:

 • Creditering van de bankkaart waarmee de transactie verricht werd
 • Creditering van de Paypal-rekening waarmee de transactie verricht werd

4.2 - Ski depot

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat:

 • De deur van de locker goed is afgesloten bij het verlaten van het skidepot,
 • Het materiaal in de locker netjes wordt opgeborgen, zodat er bij het openen niets uit kan vallen,
 • Er geen waardevolle voorwerpen in bewaard worden. De klant is hier zelf verantwoordelijk voor en de beheerder wijst alle aansprakelijkheid van de hand,
 • Er niets achterblijft in de locker bij het verlaten van het skidepot.

De klant blijft verantwoordelijk voor de spullen die hij in de skikluis achterlaat.

De verhuurwinkels kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tekortkoming van de Klant.
Hoewel alles in het werk wordt gesteld om het skidepot te beschermen en te beveiligen, wijzen de verhuurbedrijven elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, schade, vergeten of beschadigde voorwerpen.
De verhuurwinkels zullen juridische stappen ondernemen die zij noodzakelijk achten in geval van misbruik of beschadiging van het materiaal dat zij aan de Klant ter beschikking stellen.

 

ARTIKEL 5: BESCHIKBAARHEID

Het gehuurde materiaal is beschikbaar in de Verhuurwinkel gedurende de geselecteerde periode. De huur eindigt dus automatisch op de datum en het tijdstip vermeld op de huurbon.

De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of vertragingen bij de terbeschikkingstelling door de Verhuurwinkel in kwestie.

De Verhuurwinkels zijn niet aansprakelijk voor vertragingen bij het ter beschikking stellen van het gehuurde materiaal voor redenen buiten hun wil om en in gevallen van overmacht. In dergelijke gevallen zal de Verhuurwinkel zijn best doen om, naargelang de beschikbare voorraad in de winkel, de Klant een uitrusting van vergelijkbare of hogere kwaliteit dan het gereserveerde materiaal ter beschikking te stellen, en dit zonder extra kosten.

Klachten over het gehuurde materiaal moeten ten laatste drie werkdagen na afloop van de huurperiode rechtstreeks naar de Verhuurwinkel verstuurd worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs.

ARTIKEL 6: WIJZIGEN VAN RESERVERINGEN

Het is niet mogelijk reserveringen te wijzigen op de website.

Alleen onze klantendienst kan wijzigingen aanbrengen op verzoek van de klant via het e-mailadres resa@sport2000.fr met vermelding van:

 • 'Wijziging reservering' als onderwerp van de e-mail;
 • het reserveringsnummer en de aard van de wijziging in de inhoud van de e-mail.

Enkel de onderstaande verzoeken van de klant worden aanvaard:

 • Toevoegen of verwijderen van materiaal en diensten in de winkel waar de reservering geboekt werd.
 • Wijzigen van de huurperiode in de winkel waar de reservering geboekt werd.
 • Wijziging van de winkel voor dezelfde huurperiode.

Behoudens de volgende voorwaarden:

 • Indien de klant zijn reservering wijzigt en de huurkosten hoger uitvallen, zal het verschil aangerekend worden tegen het geldende tarief van de Verhuurwinkel. De Vennootschap behoudt het oorspronkelijk betaalde bedrag. Het extra bedrag wordt bij het te betalen saldo in de winkel opgeteld.
 • Indien het gewijzigde reserveringsbedrag lager is dan het aanvankelijk gefactureerde bedrag:
  • Indien reeds 100% van het reserveringsbedrag online is voldaan, wordt het verschil binnen 30 dagen teruggestort op de bankrekening waarmee de betaling is gedaan. 
  • Indien de klant online alleen een aanbetaling heeft gedaan, zal het verschil in mindering worden gebracht op het in de winkel nog te betalen restantbedrag.
 • Indien de Klant de reservering minder dan 48 uur voor de start van de Huur wijzigt, komt deze wijziging overeen met een annulering van de voorgaande reservering overeenkomstig de in artikel 7 hieronder beschreven voorwaarden.

ARTIKEL 7 : RESERVERINGEN ANNULEREN

7.1 – HERROEPINGSRECHT

De Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht; hij kan afzien van de huur van het materiaal, op voorwaarde dat hij dit doet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsemail van de Reserveringsafdeling, door een verzoek tot afstand:

 • via een schrijven aan: Sport 2000 – Route d’Ollainville – 91520 EGLY – Frankrijk,
 • or via het e-mailadres resa@sport2000.fr.
 • of met het herroepingsformulier in bijlage.

De Onderneming stort het ontvangen bedrag terug op het rekeningnummer waarop de aanbetaling is afgeschreven binnen uiterlijk 14 dagen na het verzoek tot afstand.

Na deze termijn van 14 dagen kan de Klant zijn reservering annuleren op de volgende onderstaande voorwaarden.

Op dezelfde wijze geldt het herroepingsrecht niet langer indien de Klant kiest voor een afnamedatum van het materiaal binnen 14 dagen , en indien hij het materiaal niet op de geplande datum komt ophalen, dan wordt de reservering geannuleerd onder de hieronder vermelde voorwaarden.

7.2 – ANNULERING VOOR HET AFHALEN VAN HET GERESERVEERDE MATERIAAL 

Het is niet mogelijk reserveringen te annuleren op de website.

Alleen onze klantendienst is gemachtigd om annuleringen uit te voeren op verzoek van de klant via het e-mailadres resa@sport2000.fr met vermelding van:

 • 'Annulering reservering' als onderwerp van de e-mail;
 • het reserveringsnummer en de reden van de annulering in de inhoud van de e-mail

Annuleringen zijn onderworpen aan de voorwaarden in de volgende tabel:

Annuleringsvoorwaarden  De Vennootschap weerhoudt  De Vennootschap betaalt de klant terug
Indien de Klant de reservering annuleert na de herroepingsrechtperiode (14 dagen) en meer dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode Dossierkosten van € 3,90 (incl. btw) Het saldo van het betaalde bedrag binnen max. 30 dagen
Na de herroepingsrechtperiode (14 dagen), indien de klant de reservering annuleert tussen 30 en 7 dagen voor de aanvang van de Huur

Dossierkosten van € 3,90 (incl. btw)

9% van het bedrag van het gehuurde materiaal
Het saldo van het betaalde bedrag binnen max. 30 dagen
Na de herroepingsrechtperiode (14 dagen), indien de klant zijn reservering annuleert tussen 6 en 3 dagen voor de aanvang van de Huur

Dossierkosten van € 3,90 (incl. btw)

15% van het bedrag van het gehuurde materiaal
Het saldo van het betaalde bedrag binnen max. 30 dagen
Indien de klant zijn reservering minder dan 3 dagen voor de aanvang van de Huur annuleert

Dossierkosten van € 3,90 (incl. btw)

30% van het bedrag van het gehuurde materiaal
Het saldo van het betaalde bedrag binnen maximaal 30 dagen bij volledige betaling

Echter wanneer de annulering het gevolg is van een gebeurtenis van overmacht (iedere onvoorzienbare en onafwendbare gebeurtenis die buiten zijn wil om geschiedt), wat door de Klant aangetoond dient te worden, houdt de Onderneming dossierkosten in ten bedrage van € 3,90 incl. belastingen en zal het saldo van het door de Klant gestorte bedrag binnen maximaal 30 dagen terugbetalen.

Indien de geannuleerde reservering terugbetaald wordt aan de Klant, zal deze terugbetaling gebeuren via:

 • Creditering van de bankkaart waarmee de transactie verricht werd
 • Creditering van de Paypal-rekening waarmee de transactie verricht werd

7.3 – ANNULERING NA HET AFHALEN VAN HET MATERIAAL

Nadat de klant het materiaal afgehaald heeft, en de klant het materiaal dus uit de winkel meegenomen heeft, is annuleren niet langer mogelijk. De klant kan dan ook niet eisen dat de betaalde bedragen voor de reservering terugbetaald worden.

7.4 – NIET-AFHALEN VAN HET MATERIAAL

Wanneer het materiaal niet wordt afgehaald, houdt de Onderneming € 3,90 (alle belastingen inbegrepen) aan dossierkosten af en 30% van het bedrag van het verhuurde materiaal.

Elke klacht is ontvankelijk binnen een termijn van 2 maanden te tellen vanaf de datum van de 1e voorziene skidag.
 

ARTIKEL 8: TERMIJN

De Huurtermijn is de periode die op de Reservering vermeld staat.

Een werkdag begint om 09.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Deze termijn kan niet gewijzigd worden zonder voorafgaande goedkeuring van de Verhuurwinkel.

ARTIKEL 9: GEBRUIK / VERANTWOORDELIJKHEID / TERUGBRENGEN

Het gehuurde materiaal wordt uitsluitend door de Verhuurwinkel af- of bijgesteld.

De klant is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal zodra hij het in ontvangst neemt. Hij blijft er verantwoordelijk voor tot hij het integraal teruggegeven heeft.

Het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en geschikt voor normaal gebruik. Het dient dan ook in dezelfde staat teruggebracht te worden.

Elk eventueel voorbehoud op de staat van het Verhuurde Materiaal dient aan de Verhurende Winkel te worden gemeld wanneer het Materiaal wordt afgehaald; er wordt een vermelding van gemaakt op de huurbon.

Zo niet worden klachten nadien niet aanvaard.

Bij het aflopen van de op de huurbon vermeld huurtermijn, indien het materiaal niet teruggebracht wordt op de voorziene datum en tijdstip, blijft de Klant als enige verantwoordelijk voor het materiaal dat hij in zijn bezit heeft tot hij het effectief terugbezorgt.

Het gehuurde materiaal moet op het einde van de dag van de in de huurbon voorziene termijn teruggebracht worden of de dag nadien vóór 10 uur. Wanneer het materiaal de dag nadien om 10 uur nog niet teruggebracht werd, kan de Verhuurwinkel een extra dag huur per dag vertraging aanrekenen, tegen het geldende winkeltarief.

U kunt zich rechtstreeks in de winkel verzekeren tegen verlies, diefstal of breken.

Wanneer het materiaal niet teruggebracht wordt, kan er een vergoedingsprocedure ingesteld worden, waarvan de kosten voor rekening zijn van de Klant.

De Verhurende Winkel zal het materiaal aan de klant factureren tegen zijn marktwaarde (alle belastingen inbegrepen) met vermindering van zijn veroudering.

In de veronderstelling dat de Verhurende Winkel een borgsom heeft gevraagd, geschiedt deze facturatie met name middels het behouden van deze borgsom.

De klant heeft de mogelijkheid om zich in te dekken tegen het risico van diefstal en breuken van het gehuurde materiaal, alsook tegen het risico op annuleringen of reisonderbrekingen door een multiriscio skiverzekering af te sluiten (artikel 10 hieronder).

De klant blijft aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde materiaal, met uitzondering van normale slijtage of verborgen gebreken. Voor iedere andere schade blijft hij/zij aansprakelijk en moet hij/zij bijgevolg de reparatie- of vervangingskosten van dit materiaal betalen, tot een maximaal bedrag van de vervangingswaarde in nieuwstaat tegen de actuele winkelprijs, bovenop de huurprijs. De Klant verbindt zich ertoe deze kosten te betalen bij het terugbrengen van het gehuurde materiaal, eventueel door verrekening van de waarborg uit artikel 4 van de onderhavige AHV. Reparaties worden uitsluitend door de Verhuurwinkel uitgevoerd.

ARTIKEL 10: MULTIRISICO SKIVERZEKERING

De klant heeft de mogelijkheid om zich in te dekken tegen diefstal en breuken van het gehuurde materiaal, alsook tegen het risico op annuleringen of reisonderbrekingen door een multiriscio skiverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

Alle verzameld persoonsgegevens van de Klant zijn noodzakelijk om de reservering te kunnen verwerken.

Krachtens de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004, heeft de Klant het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten schrappen; hiervoor verwijzen we naar de “Wettelijke informatie” van deze website.

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De volledige inhoud van deze website, de grafische vormgeving, afbeeldingen, tekst, logo's audio- en video-onderdelen zijn exclusief eigendom van de Vennootschap, met uitzondering van de merken, logo's of inhoud die het eigendom zijn van andere partnermaatschappijen. 

De gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap is verboden en vormt een inbreuk op de Franse wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Krachtens de beschikkingen van het Wetboek van intellectueel eigendom is het verboden om de merken of logo's van de Vennootschap of haar partners te reproduceren op basis van onderdelen van deze website zonder de voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap of de eigenaar van het merk.

ARTIKEL 13: ONDEELBAARHEID VAN DE VOORWAARDEN

De nietigheid, onwettigheid of ongeldigheid van één clausule van de onderhavige Algemene Huurvoorwaarden betekent niet dat de andere clausules van de Algemene huurvoorwaarden nietig, onwettig of ongeldig zijn.

ARTIKEL 14: KLACHT

Voor klachten kan de Klant contact opnemen met de Consumentendienst:

 • door een brief te sturen naar het volgende adres: Sport 2000 – Route d’Ollainville – 91520 EGLY – France
 • per e-mail: contact@sport2000.fr.

BEMIDDELAAR IN HANDELSZAKEN

Wanneer het hierboven bedoelde beroep uitgeput is, met andere woorden als het antwoord op de klacht van de klant hem niet bevalt of als hij na 1 maand na het neerleggen van de klacht geen antwoord heeft ontvangen, kan de klant zich gratis wenden tot de bemiddelaar van de Commerce Coopératif et Associé, die bevoegd is om elk geschil te behandelen betreffende de uitvoering van het verkoopcontract of de dienstverlening die door de onderhavige algemene voorwaarden worden gedekt: per post op het volgende adres: Médiateur du Commerce Coopératif et Associé – FCA - 77 rue de Lourmel – 75015 PARIS, of via de website van de bemiddelaar www.mcca-mediation.fr waar het Bemiddelingshandvest Charte de la Médiation du Commerce Coopératif et Associé kan worden gevonden, evenals de te leveren bewijsstukken.

In toepassing van artikel 14.1 van de Verordening (UE) n°524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, wordt de klant geïnformeerd over de mogelijkheid zich te wenden tot de onlinegeschillenbeslechting ofwel het ODR-platform (Online Dispute Resolution) dat door de Commissie te zijner beschikking is gesteld en toegankelijk is via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR

De klant kan de Onderneming eveneens per e-mail bereiken op het volgende e-mailadres: contact@sport2000.fr

ARTIKEL 15: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

De onderhavige AHV zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

BIJLAGE :HERROEPINGSFORMULIER

Ter attentie van SPORT 2000 France,

Ik/wij (*) informeer/ informeren u (*) over de herroeping van mijn/ onze (*) contract voor onderstaande dienst:

 • Naam (namen) en artikelnummer(s) van gereserveerd materiaal:
 • Reserveringsdatum:
 • Reserveringsnummer:
 • Naam skistation:
 • Naam verhuurwinkel:
 • Reservering op naam van:
 • Adres:

Handtekening van de klant (alleen bij invullen papieren versie):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Verzenden aan:

Route d’Ollainville – 91540 Egly

serviceclient@sport2000.fr.


ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Zoals elk verzekeringsovereenkomst omvat dit contract wederzijdse rechten en plichten. Dit contract is onderworpen aan de Franse Code des Assurances (verzekeringswet). Deze rechten en plichten staan hieronder beschreven.

ANNULERING

Met de annulatieverzekering worden de kosten voor het annuleren van het gehuurde skimateriaal voor het vertrek terugbetaald, binnen de limieten van de bedragen en franchise in de tabel 'Overzicht van de waarborgen', die voor rekening van de Verzekerde blijven en door Sport 2000 aangerekend worden krachtens de algemene huurvoorwaarden voor het huren van skimateriaal, indien de Verzekerde niet kan vertrekken om een van de volgende redenen:

 • Accidenteel overlijden, ongeval of ziekte waardoor de Verzekerde zich niet op eigen kracht kan verplaatsen, hospitalisatie, met inbegrip van een terugval of verslechtering van een ongeval of een voorafbestaande ziekte voor het afsluiten van deze verzekering, met dien verstande dat voor de berekening van de terugbetaling, de datum waarop de verslechtering, evolutie of terugval voor het eerst vastgesteld werd:
  • van de Verzekerde,
  • van zijn/haar Partner,
  • van een familielid (zoals gedefinieerd in dit contract), of
  • elke persoon die gebruikelijk bij hem/haar woont.
 • Zwangerschap waarvan men op het moment van de aansluiting nog niet op de hoogte was en die onverenigbaar is met de reis, omwille van de aard van de reis zelf, pathologische zwangerschap, miskraam, therapeutische zwangerschapsonderbreking, bevallingen en de gevolgen ervan vóór de achtste maand.
 • Aanzienlijke materiële schade (van meer dan 50%) of diefstal op de woonplaats van de Verzekerde of de bedrijfsruimte waarvan zij eigenaar of huurder zijn of die zij gratis betrekken, en waarbij het absoluut noodzakelijk is dat zij ter plekke aanwezig zijn om de nodige daden van bewaring te stellen.
 • Ontslag om economische redenen op voorwaarde dat de procedure niet opgestart werd voor het afsluiten van de verzekering.
 • Vinden van een betaalde job of een betaalde stage voor het vertrek terwijl hij/zijn ingeschreven was bij het nationale arbeidsbureau, met uitzondering van verlengingen of hernieuwingen van een arbeidscontract of stage.
 • Wijziging of intrekking van betaald verlof om te reizen waarvoor de werkgever eerst toestemming gegeven had, onder voorbehoud van de toepassing van een minimale franchise van 20% van de schadevergoeding. Dit geldt niet voor personen die een vrij beroep uitoefenen, managers en wettelijke vertegenwoordigers van bedrijven.
 • Oproep voor een herexamen aan de universiteit op een datum tijdens de reis, op voorwaarde dat op het moment dat bij het afsluiten van de verzekering hij/zijn niet wist dat hij/zij niet geslaagd was voor het examen.
 • Oproep, op een datum tijdens de geplande reis en die nog niet gekend was op het moment waarop de verzekering afgesloten werd, die niet uitgesteld kan worden en waarvoor zijn/haar aanwezigheid vereist is omwille van een van de onderstaande administratieve redenen:
  • oproep met het oog op de adoptie van een kind; 
  • oproep als getuige of als jurylid van een assisenproces;
 • Weigering van een toeristenvisum door de autoriteiten van het land dat gekozen werd voor de vakantie, mits er geen voorgaande aanvraag ingediend werd die reeds door deze autoriteiten afgewezen werd bij een eerdere reis.
 • diefstal van identiteitskaart of paspoort 48 uur voor het vertrek indien deze documenten onontbeerlijk zijn voor de reis.
 • ZWARE SCHADE AAN UW VOERTUIG in de 48 uur voor het vertrek en voor zover deze niet gebruikt kan worden om zich te begeven naar uw vakantieoord of de door de organisator bepaalde plaats van afspraak. Vinden van een baan of stage via de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (Pôle emploi) op voorwaarde dat de persoon ingeschreven is als werkzoekende bij Pôle Emploi en de baan of stage voor of tijdens de reis start. Wijzigingen van het arbeidscontract worden niet gedekt (bv. omzetting bepaalde naar onbepaalde duur)
 • Door uw leidinggevenden beroepshalve opgelegde OVERPLAATSING die u niet zelf aangevraagd hebt, met uitsluiting van bedrijfsleiders, vrije beroepen, handwerkers en tijdelijke werknemers uit de amusementssector. Een franchise van 25% blijft voor uw rekening.
 • Contra-indicatie en gevolgen van inentingen.

OVERZICHT VAN WAARBORGEN

GARANTY BEDRAGEN EN LIMIETEN
Annulering Maximaal 300 euro per verzekerde
Maximum per gebeurtenis 5000 euro
Franchise van 10% bij annulering minder dan 48 uur voor vertrek  

BEREKENING VAN DE TERUGBETALING VAN DE ANNULERINGSKOSTEN

Wanneer de Verzekerde deze optie gekozen heeft en de annulering tussen de ingangsdatum van de verzekering en 48 uur voor het vertrek plaatsvindt, betaalt de Verzekeraar het door verzekerde daadwerkelijk betaalde bedrag, na aftrek van belastingen, verzekeringspremies en dossierkosten.

Wanneer de Verzekerde deze optie kiest en de annulering minder dan 48 uur voor het vertrek plaatsvindt, betaalt de Verzekeraar een bedrag van maximaal 100% van de door Sport 2000 aangerekende kosten voor de huur van ski's conform de algemene huurvoorwaarden, na aftrek van belastingen, verzekeringspremies en dossierkosten en een franchise van 10% op het door de Verzekeraar terugbetaalde bedrag.

REISONDERBREKING

Indien de verzekerde de door dit contract gewaarborgde reis moet onderbreken, verbindt de Verzekeraar zich ertoe om de verzekerde te vergoeden voor de dagen waarop de gehuurde skiuitrusting niet gebruikt werd, waarvoor de verzekerde geen terugbetaling, vervanging of compensatie kan eisen van de dienstverlener, in geval van: 

 1. Overlijden, ernstige ziekte, ernstig lichamelijk ongeval waardoor de verzekerde zich niet op eigen kracht kan verplaatsen, hospitalisatie, inclusief bij terugval of verslechtering van ongevallen of voorafbestaande ziektes voor het afsluiten van deze verzekering: van de verzekerde, zijn/haar wettelijke of feitelijke partner, zijn/haar (groot)ouders of nakomelingen tot in de tweede graad, schoonouders, schoonbroers- of zussen, zwagers, schoonzoons en -dochters en iedere andere persoon die gewoonlijk met de verzekerde samenleeft.
 2. Aanzienlijke materiële schade (van meer dan 50%) of diefstal op de woonplaats van de Verzekerde of de bedrijfsruimte waarvan zij eigenaar of huurder zijn of die zij gratis betrekken, en waarbij het absoluut noodzakelijk is dat zij ter plekke aanwezig zijn om de nodige daden van bewaring te stellen.
 3. Oproep, op een datum tijdens de geplande reis en die nog niet gekend was op het moment waarop de verzekering afgesloten werd, die niet uitgesteld kan worden en waarvoor zijn/haar aanwezigheid vereist is omwille van een van de onderstaande administratieve redenen: 
  1. oproep met het oog op de adoptie van een kind; 
  2. oproep als getuige of als jurylid van een assisenproces;
  3. oproep voor een herexamen aan de universiteit op een datum tijdens de reis, op voorwaarde dat op het moment dat bij het afsluiten van de verzekering hij/zijn niet wist dat hij/zij niet geslaagd was voor het examen.

De terugbetaling zal prorata temporis geschieden.

OVERZICHT VAN WAARBORGEN

WAARBORG: BEDRAGEN EN LIMIETEN
Reisonderbreking Maximaal 300 euro per verzekerde
Maximum per gebeurtenis 5000 euro

 

DIEFSTAL EN BREUK

 • Bij accidentele materiële schade aan het gewaarborgde skimateriaal: vergoeding van de reparatiekosten of vervangingskosten voor het gewaarborgde skimateriaal indien het niet meer gerepareerd kan worden of economisch onherstelbaar is, binnen een limiet van € 600 per gewaarborgd skimateriaal en na aftrek van een franchise.
 • Bij gewone diefstal of diefstal met braak van het gewaarborgde skimateriaal: vergoeding van de kosten voor de vervanging van het gewaarborgde skimateriaal, binnen een limiet van € 600 per gewaarborgd skimateriaal en na aftrek van een franchise.

De franchise voor rekening van de verzekerde wordt bepaald op basis van de categorie van het gewaarborgde skimateriaal:

 • € 25 voor ski's, snowboards of baby/kindersets, blauwe en rode categorie.
 • € 40 voor ski's, snowboards of volwassenensets uit de categorie primo, groen, blauw, rood, mini ski, zwart, free style.
 • € 50 voor ski's of sets van de categorie diamant, free ride, free rando, infinity.

De waarborg is beperkt tot één enkele gebeurtenis per gewaarborgd skimateriaal en per verzekeringstermijn.

SCHADEVERGOEDING

Bij diefstal of breuk van het materiaal is de procedure voor schadevergoedingen als volgt:

 • De verzekerde betaalt de winkel waar hij het materiaal afgehaald heeft het volledige schadebedrag.
 • Nadat het gewaarborgde schadegeval onderzocht en goedgekeurd is, betaalt de verzekeraar een schadevergoeding aan de verzekerde voor de herstelkosten of vervangingskosten van het gewaarborgde skimateriaal voor rekening van de verzekerde, na aftrek van de contractuele franchise.

UITSLUITINGEN

SPECIFIEKE UITSLUITINGEN MET BETREKKING TOT DE VERZEKERING ANNULERING/REISONDERBREKING

 • Ongevallen die opzettelijk veroorzaakt of uitgelokt worden door de Verzekerde of de begunstigde van het contract.
 • De gevolgen van zelfmoord of een zelfmoordpoging door de Verzekerde.
 • Het innemen van drugs, verdovende middelen en vergelijkbare stoffen en medicijnen die niet door een erkende geneesheer voorgeschreven werden en hun gevolgen.
 • De gevolgen van een alcoholische toestand waarbij de Verzekerde een zuiver alcoholgehalte in het bloed heeft dat gelijk aan of hoger is dan het niveau dat in de Franse verkeerswetgeving vastgelegd is.
 • Mentale of zenuwziektes die leiden tot een hospitalisatie.

Ook de ongevallen die zich in de volgende omstandigheden voordoen, zijn uitgesloten:

 • Indien de Verzekerde voor beroepsdoeleinden aan sport doen, een sport beoefent of deelneemt aan een tocht voor amateurs waarbij een motorvoertuig over land, te water en in de lucht gebruikt wordt.
 • Indien de Verzekerde als piloot of passagier gebruikmaakt van een ultralicht vliegtuig (ULV), deltavlieger, vliegende vleugel, parachute of schermvliegen (paragliding).
 • Indien de Verzekerde betrokken raakt bij vechtpartijen (behalve in een geval van wettelijke zelfverdediging), misdaden.

UITSLUITINGEN MET BETREKKING TOT DE WAARBORG DIEFSTAL EN BREUK

Diefstal van het gewaarborgde materiaal in het skioord tussen 18 (achttien) uur en 9 (negen) uur 's ochtends;
Andere diefstal (behalve diefstal met braak) tussen 18 (achttien) uur en 9 (negen) uur 's ochtends;
Verlies, inclusief verlies als gevolg van overmacht of de verdwijning van het gewaarborgde skimateriaal;
Andere schade dan accidentele materiële schade;
Schade aan de externe delen van het gedekte skimateriaal die geen nadelig effect heeft op de goede werking ervan zoals krassen, schilfers, krassen;
Schade die voortvloeit uit het niet-respecteren van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de Sport 2000 winkel waar het gewaarborgde skimateriaal afgehaald werd;
Schade die betrekking heeft op de garantie van de fabrikant, distributeur of monteur;
Opzettelijke of bedrieglijke fouten van de Verzekerde.

TERRITORIALITEIT

De dekking geldt voor elke gedekte gebeurtenis die zich in continentaal Frankrijk voordoet.

WANNEER EEN SCHADEGEVAL ZICH VOORDOET

SCHADEAANGIFTE

Behalve in onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, moet de Verzekerde zijn schadegeval melden aan GRITCHEN ASSURANCES – Sinistre Sport 2000 (adres van GRITCHEN), hetzij schriftelijk (CS 70139 – 18021 BOURGES CEDEX- FRANCE) hetzij via e-mail aan sinistres@gritchen.fr binnen 5 (vijf) werkdagen nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan, zoniet vervalt de waarborg. Deze termijn bedraagt slechts 2 (twee) dagen voor gevallen van diefstal.

VOOR DE WAARBORGEN ANNULERING/REISONDERBREKING

 • Documenten die nodig zijn voor de afhandeling van schadegevallen
 • Documenten vereist bij alle schadeaangiftes:
  • Een gedetailleerd schadeaangifteformulier
  • Een kopie van de bevestigingsmail van de reservering van de huur waarin de intekening op de verzekering Annulering - Diefstal en Breuk vermeld staat.
 • Documenten die in de volgende omstandigheden vereist zijn:
  • Overlijden, ongeval of ziekte: overlijdensverklaring of medisch attest, trouwboekje (indien het slachtoffer niet de Verzekerde is)
  • Zwangerschap: medisch attest 
  • Contra-indicatie voor inentingen: medisch attest
  • Ontslag om economische redenen ontslagbrief
  • Werk gevonden: verklaring van de werkgever
  • Wijziging of intrekking van betaald verlof: verklaring van de werkgever 
  • Oproep: kopie van de oproepingsbrief waarop de afgiftedatum vermeld staat
  • Visum geweigerd: kopie van het paspoort en verklaring onder ede dat er zich voordien geen andere weigering voorgedaan heeft. 
  • Diefstal: kopie van het attest van klachtneerlegging

Wanneer blijkt dat er bijkomende medische documenten of andere bewijsstukken nodig zijn om het schadegeval af te handelen, zal de Verzekerde hiervan persoonlijk ingelicht worden door het centrum dat de schadegevallen beheert of de Verzekeraar.

SCHADEVERGOEDING

De schadevergoeding kan slechts uitbetaald worden na overhandiging van een volledig dossier met alle bewijstukken die het centrum dat de schadegevallen beheert gevraagd heeft. 
Zodra de partijen akkoord gaan, wordt de schadevergoeding binnen een termijn van 15 dagen uitbetaald.

Indien een deskundigenonderzoek noodzakelijk zou blijken voor de afhandeling van het schadegeval en de Verzekerde of de wettelijk vertegenwoordiger zonder geldige reden weigert zich hieraan te onderwerpen en, indien hij/zij, na een waarschuwing per aangetekende brief achtenveertig uur op voorhand blijft weigeren, zal de Verzekeraar zich genoodzaakt zien om hem het recht op schadevergoeding voor het desbetreffende schadegeval te ontzeggen.

VOOR DE WAARBORG DIEFSTAL EN BREUK

Bij diefstal met braak of gewone diefstal 

 • Zo snel mogelijk een klacht neerleggen bij de bevoegde instanties, waarop de diefstal en de omstandigheden beschreven moeten worden. 
 • Het schadegeval aangeven bij GRITCHEN ASSURANCES– door de volgende documenten in te dienen: het oorspronkelijk attest van klachtneerlegging waarin uitdrukkelijk vermeld staat of het om een gewone diefstal of diefstal met braak gaat en een verklaring onder ede waarin de exacte omstandigheden van het schadegeval beschreven worden (datum, uur en plaats van het schadegeval).

Bij accidentele schade

 • Het schadegeval aangeven bij GRITCHEN ASSURANCES– door de volgende documenten in te dienen: een verklaring onder ede waarin de exacte omstandigheden van het schadegeval beschreven worden (datum, uur en plaats van het schadegeval) en de verklaring van de Sport 2000 winkel waarin de materiële schade aan het gewaarborgde skimateriaal beschreven wordt. 

De instructies van GRITCHEN ASSURANCES opvolgen.

ALLIANZ kan het advies vragen van een deskundige of onderzoeker en ieder ander bewijsstuk dat als noodzakelijk geacht wordt voor de rechtmatigheid van de schadevergoeding.

SCHADELOOSSTELLING

Na instructies en aanvaarding van het onder de dekking vallende schadegeval, zal Verzekeraar de verzekerde de kosten van herstel dan wel vervanging van het onder de dekking vallende skimateriaal vergoeden.

INGANGSDATUM EN DUUR VAN DE AANSLUITING EN DE WAARBORGEN

De ingangsdatum van de aansluiting en de ingangsdatum van de waarborgen zijn dezelfde. Onder voorbehoud van de effectieve betaling van de premie, gaat de aansluiting in op de dag waarop het gewaarborgde skimateriaal opgehaald wordt in de winkel.

De duur van de aansluiting en de duur van de waarborgen zijn dezelfde. Ze stemmen overeen met de huurtermijn van het gewaarborgde skimateriaal zoals aangegeven op het moment van de reservering op de website van Sport 2000.

De aansluiting en waarborgen eindigen:

 • na afloop van de geldigheidsduur van de waarborgen;
 • in alle andere gevallen voorzien in de Franse verzekeringswetgeving (Code des Assurances) en met name wanneer de premies niet betaald worden of wanneer het gewaarborgde skimateriaal verdwenen of volledig vernield is, waardoor de waarborg niet langer van kracht is.

PREMIE

De verzekeringspremie wordt bepaald op basis van de kwantiteit van het skimateriaal en het aantal huurdagen.

Deze premie dient op hetzelfde moment betaald te worden als de betaling van de reservering op de website van Sport 2000.

ALGEMENE BEPALINGEN

Zoals elk verzekeringsovereenkomst omvat dit contract wederzijdse rechten en plichten. Dit contract is onderworpen aan de Franse Code des Assurances (verzekeringswet). Deze rechten en plichten staan hieronder beschreven.

Bijlage bij Artikel A. 112-1 : Informatiedocument voor de uitoefening van het recht van afstand als bepaald in artikel L. 112-10 van het Franse Wetboek van Verzekeringen.

U wordt verzocht te controleren of u niet al verzekerd bent voor een risico dat gedekt wordt door de nieuwe overeenkomst. Als dat wel het geval is, kunt u binnen een termijn van 14 dagen (kalenderdagen) na afsluiting van de verzekeringsovereenkomst het recht van afstand uitoefenen. In dat geval dienen de volgende voorwaarden vervuld te zijn:

- de overeenkomst is voor niet-zakelijke doeleinden aangegaan;

- de overeenkomst is een aanvulling op de aankoop van een door een leverancier verkocht goed of dienst;

- u kunt aantonen dat u al verzekerd bent voor een van de door de nieuwe overeenkomst gedekte risico’s;

- de overeenkomst waarvan u afstand wilt doen is niet volledig uitgevoerd;

- u heeft geen enkel onder dit contract vallende schadegebeurtenis aangegeven.

In zulk geval kunt u schriftelijk of via ieder andere duurzame drager het recht van afstand kenbaar maken aan de verzekeraar van de nieuwe overeenkomst, vergezeld van een bewijsstuk dat u reeds profiteert van een dekking voor een van de in de nieuwe overeenkomst gedekte risico’s. De verzekeraar is gehouden de betaalde premie binnen 30 dagen na ontvangst van uw afstandsverklaring aan u uit te keren.

“Ondergetekende, de heer/ mevrouw………….adres…………..doet afstand van de overeenkomst met nummer ………..afgesloten bij ……….., overeenkomstig artikel L 112-10 van het Franse Wetboek van Verzekeringen. Ik verklaar op de dag van verzending van dit schrijven geen kennis te hebben van een schadegeval dat de dekking van dit contract in gevaar zou kunnen brengen.”

Indien u wenst af te zien van het contract maar niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, controleer dan de in de overeenkomst vermelde voorwaarden voor het uitoefenen van uw recht op afstand. 

DEFINITIE

Onvoorzien
Ongewilde, onvoorzienbare, onafwendbare en van buitenaf afkomstige gebeurtenis.

Leden

De uit hoofde van onderhavig contract verzekerde personen, hierna genoemd ‘u’. Voor toepassing van de wettelijke bepalingen inzake verjaring als genoemd in het Franse Wetboek van Verzekeringen, dient overal waar aldaar ‘Verzekerde’ staat ‘lid‘ gelezen te worden. 

Verzekeraar / Bijstandsverlener-alarmcentrale

ALLIANZ IARD, hierna aangeduide met de term “wij”, met maatschappelijke zetel te: ALLIANZ IARD - 87, rue de Richelieu – 75 002 PARIS

Aanslagen/ Terroristische daden

Onder aanslag wordt iedere gewelddaad verstaan die bestaat uit een criminele of onwettige aanval op personen en/of zaken in het land waar u verblijft, met als doel om de openbare orde ernstig te verstoren. Deze ‘aanslag’ dient als zodanig erkend te worden door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Natuurrampen

Een abnormaal sterke natuurkracht die niet is veroorzaakt door menselijke tussenkomst.

Code des Assurances

De wet- en regelgeving waaraan verzekeringscontracten in Frankrijk onderworpen zijn.

Verval van rechten
Verval van recht op garantie voor het betreffende schadegeval.

Domicilie
Onder domicilie wordt uw gewoonlijke hoofdverblijfplaats verstaan.

Drom Pom Com

Onder DROM POM COM wordt verstaan de nieuwe benamingen van DOM TOM (overzeese departementen en gebiedsdelen van Frankrijk) sinds de grondwettelijke hervorming van 17 maart 2003, waarbij de benaming en definitie van de DOM TOM gewijzigd werd.

Transportonderneming

Onder transportonderneming wordt verstaan iedere onderneming die officieel door de overheidsautoriteiten is erkend voor het vervoer van passagiers

Europa

Onder Europa wordt verstaan de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen of Monaco.

Medische kosten

Medisch voorgeschreven consultatiekosten, apotheekkosten, kosten verbonden aan chirurgische ingrepen en ziekenhuisopname, noodzakelijk voor het vaststellen van de diagnose en behandeling van een ziekte.

Frankrijk

Onder Frankrijk wordt het Europese vasteland (met inbegrip van de eilanden in de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Middellandse Zee) verstaan, evenals de DROM POM COM (nieuwe benaming van DOM TOM sinds de Franse Grondwetswijziging van 17 maart 2003). 

Franchise

Het gedeelte van de schadevergoeding dat voor uw eigen rekening blijft.

Gestor de siniestros aseguradoras

GRITCHEN AFFINITY

27 Rue Charles Durand

CS 70139

18021 BOURGES CEDEX

Schadebeheerder verzekeringen

GRITCHEN AFFINITY

27 Rue Charles Durand

CS 70139

18021 BOURGES CEDEX

FRANKRIJK

Hulpverleningspartner 

Mutuaide

8-14, avenue des Frères Lumière

94368 BRY-SUR-MARNE CEDEX – FRANCE

Staking

Collectieve actie bestaande uit het in overleg neerleggen van het werk door de werknemers van een onderneming, economische sector of beroepsgroep met het doel eisen kracht bij te zetten.

Burgeroorlog 

Onder burgeroorlog wordt verstaan de gewapende strijd tussen verschillende partijen van hetzelfde land, en elke gewapende rebellie, revolutie, belegering, opstand, staatsgreep, afkondiging van de staat van beleg of het sluiten van de grenzen door de lokale autoriteiten.

Buitenlandse oorlog
Onder buitenlandse oorlog wordt de gewapende opstand verstaan die al dan niet door een land aan een ander land is verklaard, alsmede iedere invasie dan wel staat van beleg.

Hospitalisatie

Verblijf van langer dan 48 aaneengesloten uren in een ziekenhuis of privékliniek, voor een niet geplande ingreep en welke niet kan worden uitgesteld.

Ziekte/Ongeval

Een aantasting van de gezondheidstoestand die door een bevoegde medische autoriteit vastgesteld werd, waarvoor medische verzorging en de volledige stopzetting van alle professionele en andere activiteiten nodig is.

Familielid

Onder familielid wordt iedere persoon verstaan die kan aantonen een (juridische dan wel feitelijke) verwantschapsband met de verzekerde te hebben.

Vervuiling

Aantasting van het milieu door de introductie in de lucht, het water of de grond van stoffen die hier van nature niet in aanwezig zijn.

Gewoonlijke verblijfplaats

Onder gewoonlijke verblijfplaats van de Verzekerde wordt diens fiscale verblijfplaats verstaan.

Schadegeval

Gebeurtenis die mogelijk het aanspreken van een waarborg in het contract tot gevolg heeft.

Intekenaar

De verzekeringsnemer, natuurlijke of rechtspersoon die het verzekeringscontract onderschrijft, die in de algemene voorwaarden aangeduid wordt met “u”.

Subrogatie

De juridische situatie waarbij een persoon de rechten overneemt van een andere persoon (meer bepaald: vervanging van de Intekenaar door de Verzekeraar met het oog op vervolging van een tegenpartij).

Derden

Elke andere persoon dan de Verzekerde die verantwoordelijk is voor schade.

Elke Verzekerde die het slachtoffer wordt van lichamelijke, materiële, of immateriële gevolgschade veroorzaakt door een andere Verzekerde (de Verzekerden worden ten aanzien van elkaar als derden beschouwd).

Bagage: verzekerde goederen

Bagage evenals de inhoud, met inbegrip van persoonlijke waardevolle spullen die aan verzekerde toebehoren en meegenomen zijn voor de reis en/of gedurende de reis zijn aangeschaft.

Slijtage (veroudering)

Vermindering van de waarde van het goed veroorzaakt door de tijd, het gebruik of onderhoudstoestand op de dag van de schadegebeurtenis. Behoudens andersluidende bepalingen in de verzekeringsovereenkomst, bedraagt het voor het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding toegepaste verouderingspercentage 1% per maand, met een maximum van 80% van de oorspronkelijke aanschafprijs.

WAT IS DE GEOGRAFISCHE DEKKING VAN DE VERZEKERING?

De dekkingen en/of prestaties van deze verzekeringsovereenkomst gelden in de hele wereld.

WAT IS DE DUUR VAN DE VERZEKERING?

De geldigheidsduur komt overeen met de duur van de door de reisorganisator verkochte prestaties. De verzekering loopt tot maximaal 3 maanden na de vertrekdatum van de reis.

WAT ZIJN DE ALGEMENE UITSLUITINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP AL ONZE WAARBORGEN?

Wij komen niet tussenbeide als uw verzoek om waarborgen of prestaties het gevolg is van schade die resulteert uit:

 • epidemieën, natuurrampen en verontreiniging;
 • burgeroorlogen of oorlogen in het buitenland, rellen, volksopstand of staking;
 • de vrijwillige deelname van een verzekerde persoon aan rellen of stakingen;
 • atoomsplitsing of elke bestraling die resulteert uit ioniserende straling
 • alcoholisme, dronkenschap, gebruik van drugs, verdovende middelen en medicijnen zonder medisch voorschrift;
 • elke intentionele handeling om aanspraak te maken op een waarborg van het contract;
 • duelleren, weddenschappen, misdaden, vechtpartijen (behalve bij wettelijke zelfverdediging);
 • het beoefenen van de volgende sporten: bergbeklimmen, sleesporten, vliegsporten (met uitzondering van parasailing) en sporten die beoefend worden in het kader van een deelname aan of training voor matchen of officiële wedstrijden, georganiseerd door een sportfederatie.
 • gevolgen van zelfmoord of poging tot zelfmoord van de verzekerde
 • afwezigheid van toeval
 • Verzekerde goederen en/of activiteiten terwijl het de verzekeraar niet toegestaan was een verzekeringsovereenkomst af te sluiten dan wel een verzekeringsdienst te verstrekken vanwege een bij conventie, wet- of regelgeving uitgevaardigde sanctie, beperking of verbod, met inbegrip van die welke zijn uitgevaardigd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Raad van de Europese Unie of op grond van elke andere toepasselijke nationale wetgeving. 
 • Verzekerde goederen en/of activiteiten terwijl deze onderworpen zijn aan een sanctie, beperking, volledig of gedeeltelijk embargo of verbod uitgevaardigd bij wet- of regelgeving dan wel bij conventie van welke aard ook, met inbegrip van die welke uitgevaardigd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Raad van de Europese Unie of op grond van iedere andere toepasselijk nationale wetgeving. De bepaling geldt uitsluitend wanneer de verzekeringsovereenkomst en de verzekerde goederen/ activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van het besluit tot beperkende sancties, een totaal of gedeeltelijk embargo dan wel een verbod.

HOE WORDT UW VERGOEDING BEREKEND?

Als de vergoeding niet met wederzijds goedvinden bepaald kan worden, wordt zij geëvalueerd via een minnelijke expertise, onder voorbehoud van onze respectieve rechten.

Elk van ons kiest zijn/haar deskundige. Als deze deskundigen het niet met elkaar eens zijn, doen zij een beroep op een derde, waarna de drie deskundigen gezamenlijk en met meerderheid van stemmen tot een beslissing komen.

Indien een van ons geen deskundige aanwijst of als beide deskundigen het niet eens kunnen worden over de keus van een derde deskundige, dan wijst de Voorzitter van de Arrondissementsrechtbank er in kort geding een aan. Elk van de medecontractanten draagt de kosten en honoraria van zijn eigen deskundige, plus eventueel de helft van die van de derde.

BINNEN WELKE TERMIJN WORDT U VERGOED?

Betaling geschiedt binnen 15 dagen na ons akkoord of na de kennisgeving van de uitvoerbare rechterlijke beslissing.

WELKE SANCTIES WORDEN ER OPGELEGD BIJ EEN OPZETTELIJKE VALSE VERKLARING VAN UWENTWEGEN ALS EEN SCHADEGEVAL ZICH VOORDOET?

Elke opzettelijke fraude, achterhouding of valse verklaring van uwentwege met betrekking tot de omstandigheden of gevolgen van een schadegeval zal resulteren in het verlies van het recht op prestaties of vergoeding voor dit schadegeval.

MEERDERE VERZEKERINGEN

Overeenkomstig het bepaalde in artikel L 121-4 van het Franse Wetboek van Verzekeringen, kan de verzekerde die zonder frauduleuze bedoelingen voor hetzelfde risico meerdere verzekeringen heeft afgesloten, elke verzekeraar aanspreken, binnen de grenzen van de dekking van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in artikel L 121-1 van het Franse Wetboek van Verzekeringen. De verzekerde dient in zulk geval alle verzekeraars op de hoogte te stellen.

Verzekerde kan zich binnen deze grenzen wenden tot de verzekeraar van zijn keuze. Op overeenkomsten die opzettelijk en met frauduleuze bedoelingen zijn afgesloten, zijn de sancties als voorzien bij het Franse Wetboek van Verzekeringen (nietigheid van de overeenkomst en uitkering schadevergoeding) van toepassing.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DE EVALUATIE VAN SCHADECLAIMS?

Bij moeilijkheden dient u uw schadeclaim te richten tot raadpleeg uw vaste contactpersoon bij Allianz France. Mocht u niet tevreden zijn over zijn antwoord, dan kunt u uw klacht per email of briefpost richten aan:

Allianz - Relations Clients

Case Courrier BS

20, place de Seine

92086 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

FRANKRIJK

 

Email: clients@allianz.fr

Allianz France is aangesloten bij het mediationhandvest van de Franse federatie van verzekeringsmaatschappijen (Fédération Française des Sociétés d’Assurances). Na uitputting van de boven genoemde interne klachtenprocedure en indien u nog steeds geen genoegen neemt met de afhandeling van de klacht, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman (médiateur) van de Franse federatie van verzekeringsmaatschappijen gevestigd op het volgende adres:

BP 290 – 75425 PARIS CEDEX 09, Frankrijk

en dit onverminderd zijn recht op het nemen van enige andere juridische actie.

INSTANTIE BELAST MET DE CONTROLE VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

L’autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM)
61 Rue Taitbout
75436 PARIS CEDEX 09

INFORMATIE VOOR DE INTEKENAAR OVER DE BEPALINGEN VAN DE FRANSE AUTORITEIT VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES – CNIL)

Wij informeren u dat de verzamelde gegevens in de administratie worden verwerkt ter afhandeling van onderhavig verzoek en het onderhouden van de commerciële relatie. De gegevens kunnen eventueel ter verwerking worden doorgegeven aan dienstverleners binnen of buiten de Europese Unie. Behoudens bezwaar van uw kant, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden door uw verzekeringsagent, waarvan de contactgegevens in dit document staan, met het oog op het werven van klanten voor de door hem aangeboden verzekeringsproducten.

Volgens de Franse wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 en aangepast op 6 augustus 2004, heeft u het recht op toegang tot de door ons opgeslagen persoonsgegevens, evenals het recht om deze te wijzigen, te corrigeren, te blokkeren, te verwijderen of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan. Een schriftelijke kennisgeving aan uw verzekeringsagent is hiervoor voldoende.

Wij zijn gerechtigd om in het kader van risicobeheersing en fraudebestrijding uw gegevens te controleren en indien noodzakelijk de bevoegde autoriteiten in te schakelen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

SUBROGATIE

Na uitbetaling van een schadevergoeding, uitgezonderd de vergoeding die is uitgekeerd uit hoofde van de dekking Reisongevallen, zijn wij gesubrogeerd in de rechten en vorderingen die u kunt hebben ten aanzien van een voor het schadegeval aansprakelijke derde partij, als bepaald in artikel L. 121-12 van het Franse Wetboek van Verzekeringen..

Onze subrogatie is beperkt tot het bedrag van de schadevergoeding die wij betaald hebben of van de geleverde diensten.

VERJARING VAN VORDERINGEN VOORTKOMEND UIT EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST

De bepalingen met betrekking tot de verjaring van rechtsvorderingen voortkomend uit een verzekeringsovereenkomst staan genoemd in artikel L. 114-1 tot L 114-3 van het Franse Wetboek van Verzekeringen en luiden als volgt:

Artikel L. 114-1 van het Franse Wetboek van Verzekeringen:

Rechtsvorderingen die voortkomen uit een verzekeringsovereenkomst verjaren na 2 jaar na de gebeurtenis die daartoe aanleiding geeft.

Deze verjaring loopt echter pas:

1° In geval van verzwijging, weglating, valse of onjuiste aangifte van het risico, vanaf de dag waarop de Verzekeraar daarvan kennis kreeg;

2° In geval van schade, vanaf de dag waarop de betrokkenen daarover kennis kregen indien zij bewijzen dat zij voorheen onwetend waren.

Wanneer de rechtsvordering van de Verzekerde tegen de Verzekeraar als oorzaak heeft het verhaalsrecht van een derde partij, loopt de verjaringstermijn pas vanaf de dag waarop deze derde partij een rechtsvervolging heeft ingesteld tegen de Verzekerde of door deze laatste schadeloos is gesteld. De verjaring is 10 jaar in geval van levensverzekeringsovereenkomsten waar de begunstigde iemand anders is dan de Verzekeringnemer en, bij verzekeringsovereenkomsten tegen ongevallen van personen, wanneer de begunstigden de rechthebbenden van de overleden Verzekerde zijn.

Voor levensverzekeringsovereenkomsten, onverminderd het bepaalde onder 2, verjaren rechtsvorderingen van de begunstigde uiterlijk 30 jaar na de datum van overlijden van de Verzekerde.

Artikel L. 114-2 van het Franse Wetboek van Verzekeringen:

De verjaring wordt gestuit door een van de gangbare stuitingsgronden en door aanwijzing van een deskundige bij een schade. De verjaring kan ook gestuit worden door verzending van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging door de Verzekerde aan de Verzekeraar voor uitkering van de schadevergoeding of door de Verzekeraar aan de Verzekerde voor niet-betaling van de premie.

Artikel L. 114-3 van het Franse Wetboek van Verzekeringen:

In afwijking van artikel 2254 van het Franse Burgerlijk Wetboek kunnen de partijen bij deze verzekeringsovereenkomst de duur van de verjaringstermijn niet wijzigen en ook geen redenen toevoegen voor schorsing of stuiting van deze termijn, zelfs niet in onderling overleg.

Aanvullende informatie:

De gangbare oorzaken die de verjaring stuiten als bedoeld in artikel L. 114-2 van het Franse Wetboek van Verzekeringen staan genoemd in artikel 2240 tot 2246 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Wij verzoeken u regelmatig de officiële website www.legifrance.gouv.fr te raadplegen voor eventuele wijzigingen in voornoemde bepalingen.

Artikel 2240 van het Frans Burgerlijk Wetboek:

De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar gedaan, stuit de verjaringstermijn.

Artikel 2241 van het Frans Burgerlijk Wetboek:

De dagvaarding voor het gerecht, zelfs een kortgedingprocedure, stuit de verjaringstermijn, evenals de vervaltermijn.

Ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter of indien de dagvaarding nietig is uit hoofde van een procedurefout stuit de verjaring.

Artikel 2242 van het Frans Burgerlijk Wetboek:

Stuiting van verjaring die voortspruit uit een daad van rechtsvervolging behoudt zijn werking tot beëindiging van het geding.

Artikel 2243 van het Frans Burgerlijk Wetboek:

De stuiting wordt voor niet bestaande gehouden indien eiser afstand doet van zijn eis, zijn eis verworpen wordt of eiser het geding teniet laat gaan.

Artikel 2244 van het Frans Burgerlijk Wetboek:

De verjaringstermijn of ververvaltermijn wordt ook gestuit door een bewarende maatregel ingesteld in toepassing van het Franse wetboek voor civiele procedures van tenuitvoerlegging of gedwongen tenuitvoerlegging.

Artikel 2245 van het Frans Burgerlijk Wetboek:

De ingebrekestelling van een der hoofdelijke schuldenaars door een daad van rechtsvervolging, een gedwongen tenuitvoerlegging of de erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt stuit de verjaring tegen alle overige, zelfs tegen hun erfgenamen.

De ingebrekestelling van een der erfgenamen van een hoofdelijk schuldenaar of de erkenning van de schuld door die erfgenaam stuit de verjaring niet ten aanzien van de overige mede-erfgenamen, zelfs niet in het geval van een hypothecaire schuld, tenzij de verbintenis ondeelbaar is. De ingebrekestelling of de erkenning stuit de verjaring ten aanzien van de medeschuldenaars slechts voor het aandeel waarvoor de erfgenaam verbonden is. Om de verjaring ten aanzien van de overige medeschuldenaars te stuiten voor het geheel, is vereist de ingebrekestelling van alle erfgenamen van de overleden schuldenaar, of de erkenning door al die erfgenamen.

Artikel 2246 van het Frans Burgerlijk Wetboek:

De ingebrekestelling van de hoofdschuldenaar, of de erkenning van de schuld door hem gedaan, stuit de verjaring tegen de borg.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze overeenkomst wordt beheerst door de Franse wet en eventuele geschillen ten aanzien van de uitvoering van deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de Franse rechtbanken.

TAAL 

De voertaal in de precontractuele en contractuele fase is de Franse taal.

WITWASBESTRIJDING

Ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme zijn wij gerechtigd, in het bijzonder betreffende grensoverschrijdende financiële transacties, controles uit te voeren en in dat kader nadere uitleg of bewijsstukken te verlangen, met name ten aanzien van de verwerving van het verzekerde goed. Volgens de Franse wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 en aangepast op 6 augustus 2004 en het Franse Financiële en Monetaire Wetboek, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

WELKE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN OVERMACHT?

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van prestaties op het gebied van hulpverlening die voortvloeien uit overmacht of een van de volgende gebeurtenissen: burgeroorlogen of buitenlandse oorlogen, notoire politieke instabiliteit, volksopstanden, oproer, terroristische daden, represailles, inperking van het vrije verkeer van personen en goederen, stakingen, explosies, natuurrampen, kernsplijting of vertragingen in de uitvoering van prestaties die uit dezelfde oorzaken voortvloeien. De overige bovengenoemde dekkingen gelden voor de duur van de reis vermeld op de door de reisorganisatie uitgegeven factuur, met een maximum duur van 90 dagen vanaf de vertrekdatum van de reis.

AFSLUITTERMIJN VAN DE VERZEKERING

Om aanspraak te maken op de dekking voor Annulering, dient deze verzekeringsovereenkomst tegelijk met de boeken van de reis te zijn afgesloten dan wel voor aanvang van het annuleringsschema.

Huur uw ski's bij Sport 2000

Geniet van producten en diensten van uitstekende kwaliteit

Reserveer uw materiaal