Abonneer u op onze newsletterSport 2000 Frankrijk (houder van de site) en uw winkel verwerken, in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijken, uw persoonsgegevens met als hoofddoel het beheer en de elektronische verspreiding van hun commerciële activiteiten, met name nieuwsbrieven, nieuws- en verkoopaanbiedingen alsmede die van hun contractuele of commerciële dienstverleners.

Het staat u vrij beide velden van het formulier in te vullen of slechts een veld.

Deze informatie is bestemd voor de houder van de site en de winkel, evenals, voor de hierboven vermelde doeleinden, voor haar partners en dienstverleners, contractueel of commercieel.

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht om uw gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren, te wissen en over te dragen, evenals het recht om beperkingen te verkrijgen op de verwerking van uw gegevens en het recht om bezwaar te maken (tegen de verwerking van uw gegevens, alsook tegen de prospectie, in het bijzonder commerciële prospectie). U hebt ook het recht om richtlijnen te formuleren over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt en hoe u wilt dat uw rechten na uw overlijden worden uitgeoefend. Uw gegevens worden na uw overlijden verwijderd, voor zover wij van het overlijden op de hoogte worden gebracht.

Deze rechten kunt u uitoefenen per e-mail of per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs voorzien van uw handtekening. Dit kunt u zenden aan contact@sport2000.fr of naar het volgende postadres:

Sport 2000 France
Route d’Ollainville
91520 Egly France

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, klik hier ..

Wij wijzen u op de mogelijkheid om uw telefoonnummer te laten blokkeren voor telefonische werving (‘Bloctel’). Ga hiervoor naar de volgende url: https://conso.bloctel.fr/